Aktualności

Data aktualizacji 14.08.2018

Uczestnikom Projektu Siła rozwoju! II TURY przypominamy o obowiązku utrzymania działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy od podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego. W Państwa przypadku ten termin będzie upływał w miesiącu wrześniu 2018.
Informujemy, iż w celu ostatecznego rozliczenia projektu, zobowiązani są Państwo do dostarczenia do biura projektu, zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS oraz zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków z Urzędu Skarbowego. Zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż rok po podpisaniu umowy o przyznaniu wsparcia finansowego.
Po dostarczeniu ww. zaświadczeń, w biurze projektu zostaną Państwu zwrócone weksle in blanco, złożone przez Państwa jako zabezpieczenie.

 

Data aktualizacji 04.04.2018

W miesiącu kwietniu zostanie wypłac one ostatnie wsparcie pomostowe, jednocześnie przypominamy, że udział w projekcie zakończy się po 12 miesiącach od dnia podpisania umowyo przyznanie wsparcia finansowego.

 

Data aktualizacji 28.03.2018

Osoby, które dostały dotację na założenie działalności gospodarczej mają wypłacane comiesięczne wsparcie pomostowe.

 

Data aktualizacji 14.03.2018

Rozpoczynamy wizyty monitorujące działalności gospodarcze założone przez uczestników projektu Siła Rozwoju!.

 

Data aktualizacji 23.02.2018

Osoby, które dostały dotację na założenie działalności gospodarczej mają wypłacane comiesięczne wsparcie pomostowe, które rozliczają do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Data aktualizacji 01.02.2018

W ramach projektu Siła Rozwoju! planowane są wizyty monitorujące u uczestników prowadzących działalność  gospodarczą .

 

Data aktualizacji 23.01.2018

Informujemy, że zakończył się czas na rozliczenie zakupów  dokonanych w ramach dotacji. Wszelkie poprawki i dodatkowe pytania są na bieżąco weryfikowane.

 

Data aktualizacji 08.01.2018

Mija 5 miesiąc, w którym wypłacane jest wsparcie pomostowe. Przypominamy, że uczestnicy powinni się rozliczyć ze wsparcia pomostowego do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Data aktualizacji 20.12.2017

Osoby, które dostały dotację na założenie działalności gospodarczej mają wypłacane comiesięczne wsparcie pomostowe, które rozliczają do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Data aktualizacji 11.12.2017

Dzisiaj zakończyły staże osoby, które nie uzyskały dotacji. Życzymy powodzenia na dalszej drodze kariery zawodowej.

 

Data aktualizacji 03.11.2017

Osoby, które dostały dotację na założenie działalności gospodarczej mają wypłacane comiesięczne wsparcie pomostowe.

 

Data aktualizacji 20.10.2017

Trwają staże zawodowe uczestników projektu ,,Siła Rozwoju!”

 

Data aktualizacji 15.10.2017

Minął rok od podpisania umów o wsparcie finansowe z uczestnikami pierwszej tury w projekcie ,,Siła Rozwoju!”.

 

Data aktualizacji 15.09.2017

SzanowniPaństwo,
informujemy,że wsparcie pomostowe należy rozliczyć przy wykorzystaniu następującego wzoru:

Wzór rozliczenia wsparcia pomostowego

Wypełnioną tabelę dot. rozliczenia wsparcia pomostowego, wydrukowaną i czytelnie podpisaną należy na początku każdego miesiąca wysłać do siedziby firmy Consultor na adres ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.

W przypadku wsparcia pomostowego, w rozliczeniu za miesiąc wrzesień powinny się znajdować koszty poniesione we wrześniu. Po rozliczeniu wsparcia pomostowego za wrzesień będzie wypłacone kolejne wsparcie pomostowe.
Szczegółowe warunki i zasady rozliczania dotacji oraz wsparcia pomostowego finansowego znajdują się w umowach o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego, a także w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (§ 4).

Aby rozliczyć wsparcie finansowe należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich poniesienie takie jak:
- Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów zgodnie z biznesplanem
- Wzór rozliczenia wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej

- Opinię rzeczoznawcy za sprzęt używany powyżej 3500,00 PLN
- Deklarację sprzedawcy określająca pochodzenie sprzętu używanego wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych.
Kserokopie opinii rzeczoznawcy i deklaracji powinny być osobiście potwierdzone za zgodność z oryginałem
Wypełnioną tabelę, wydrukowaną i czytelnie podpisaną należy wysłać do siedziby firmy Consultor na adres ul. Droga Meczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.

 

Data aktualizacji 14.09.2017

W dniu 14.09.2017 odbyło się posiedzenie KOW w sprawie oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. 18 wniosków złożonych przez uczestników projektu było poprawnych.
Od dnia 15.09.2017 do dnia 19.09.2017 planowane jest podpisanie umów o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.

 

Data aktualizacji 01.09.2017

Poniżej przedstawiamy  ostateczna listę osób, które otrzymają dofinansowanie na założenie i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

LISTA OSTATECZNA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Środki finansowe na założenie własnej firmy przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych.

Kompletny i poprawnie wypełniony Wniosek o przyznanie środków finansowych oraz Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu „Siła rozwoju!” Kielce ul. Sandomierska 89 do dnia 13.09.2017r.

 

Do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego uczestnik projektu musi załączyć następujące dokumenty:

 •     kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 •     kopię nadania numeru REGON,
 •     kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,
 •     kopię dokumentu nadania numeru NIP,
 •     zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,
 •     oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik nr 7).

W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

 

Data aktualizacji 28.08.2017

Szanowni Państwo!

poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny biznesplanów oraz Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach projektu „Siła rozwoju!” – dotacje II TURA

Lista - ocena biznesplanów

 

Data aktualizacji 07.08.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od dnia 18.08.2017 do dnia 23.08.2017 do godz. 16:00 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy Załącznik nr 1 Wzór biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy
Wraz z biznesplanem prosimy o złożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Formularza deminimis

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane , z czytelnymi, odręcznymi  podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji

 

Data aktualizacji 02.08.2017

Wszyscy Uczestnicy ścieżki I w projekcie Siła rozwoju! zakończyli staże zawodowe. Przypominamy o konieczności dostarczenia sprawozdań ze stażu i umów z pracodawcami.

 

Data aktualizacji 26.07.2017

Szanowni Państwo!
Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu "Siłarozwoju"  na ścieżkę nr 2 - dodatkowy nabór  (z dotacjami na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i wsparciem pomostowym)

Lista osób zakwalifikowanych

 

Data aktualizacji 20.06.2017

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniach 3.07.2017r.-14.07.2017r. będziemy prowadzić dodatkowy nabór dokumentów rekrutacyjnych osób chcących założyć działalność gospodarczą.
W ramach dodatkowego naboru  planujemy objąć wsparciem 21 osób, spośród których 18 osób otrzyma dotacje w wysokości 19 600zł na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe w wysokości 625 zł przez 8 msc prowadzenia działalności.
Osoby poniżej 30 roku życia spełniające warunki rekrutacyjne zainteresowane założeniem działalności gospodarczej i pozyskaniem dotacji, spełniające wymagania formalne zapraszamy do składania dokumentów. Wymagane dokumenty to załączniki do regulaminu rekrutacji:
- załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny
- załącznik nr 2 deklaracja uczestnictwa
- załącznik nr 3 zgoda na przetwarzanie danych
- załącznik nr 4 status na rynku pracy
- kserokopia dowodu osobistego

oraz dodatkowo osoby zarejestrowane w urzędzie pracy zaświadczenie z urzędu pracy, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności kserokopię dokumentu orzekającego niepełnosprawność.
Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce Do pobrania.

 

Data aktualizacji 30.04.2017

Dzisiaj część osób z grup szkoleniowych V i VI zakończyła staże zawodowe, a  kilka z nich podpisało umowy o pracę z pracodawcą, u którego odbywali staż. Każda umowa o pracę lub inna aktywność zawodowa i szkoleniowa są dla nas sukcesem. Serdecznie gratulujemy.

 

Data aktualizacji 25.04.2017


Zbliżamy się do końca wizyt monitorujących założone w ramach projektu „Siła Rozwoju!” działalności gospodarcze. Dużym sukcesem dla nas jest, że wiele pomysłów na biznes, zrealizowanych dzięki dotacjom okazało się „strzałem w dziesiątkę”.

 

Data aktualizacji 21.04.2017


Informujemy, że certyfikaty Fundacji VCC i suplementy do certyfikatu dla Uczestników VI grupy Operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC są do odebrania w siedzibie Consenso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Każdy Uczestnik potwierdza odbiór podpisem.

 

Data aktualizacji 10.04.2017


Już dziś pierwsi Uczestnicy VI grupy szkoleniowej I ścieżki projektu rozpoczęli udział w trzymiesięcznych stażach zawodowych. Każdy z Uczestników odbył spotkania z pośrednikiem pracy i zostało dla Niego wskazane miejsce stażowe.

 

Data aktualizacji 24.03.2017


Informujemy, że zakończyło się szkolenie dla ostatniej grupy w projekcie „Siła rozwoju!” Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Wszyscy Uczestnicy przystąpili do egzaminu i zdali go, co zostanie potwierdzone certyfikatem VCC.

 

Data aktualizacji 13.03.2017

Informujemy, że trwają wizyty monitorujące prowadzonych działalności gospodarczych, założonych z dotacji w ramach projektu „Siła rozwoju!”. Kontrola jest prowadzona bardzo sprawnie, co nas niezmiernie cieszy. Wszyscy Uczestnicy chętnie współpracują i do tej pory nie wykryliśmy żadnych nieprawidłowości.

 

Data aktualizacji 07.03.2017


Uczestnicy ścieżki szkoleniowej, biorący udział w kursie Operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC uczestniczyli w warsztatach kompetencji społecznych w dniach 02.03- 04.03.

 

Data aktualizacji 06.03.2017

Przypominamy, iż zgodnie z umową  o przyznanie środków finansowych § 6 pkt 2:
„Uczestnik powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, uczestnik powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów”.

Uczestnik projektu nie powinien sprzedawać, pozbywać się sprzętów zakupionych w ramach dotacji przez minimum 12 msc. od zarejestrowania działalności.

 

Data aktualizacji 02.12.2016

W związku z licznymi telefonami oraz mailami przesyłanymi do biura projektu  jeszcze raz przypominamy na co może być przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe:
Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, może być przeznaczone wyłącznie na:

•    zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien,
•    koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą),
•    koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
•    koszty opłat telekomunikacyjnych,
•    koszty usług pocztowych,
•    koszty usług księgowych,
•    koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
•    koszty usług prawnych,
•    koszty usług leasingowych,
•    koszty działań informacyjno – promocyjnych,
•    koszty materiałów biurowych,
•    koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.

 

Data aktualizacji 16.11.2016

Szanowni Państwo,
informujemy, że aby rozliczyć wsparcie finansowe należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich poniesienie takie jak:
- Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów zgodnie z biznesplanem
- Wzór rozliczenia wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej
- Opinię rzeczoznawcy za sprzęt używany powyżej 3500,00 PLN
- Deklarację sprzedawcy określająca pochodzenie sprzętu używanego wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych.
Kserokopie opinii rzeczoznawcy i deklaracji powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem

 

Data aktualizacji 17.10.2016

W dniu 17.10.2016r. odbyło się posiedzenie KOW w sprawie oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalność gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Wszystkie 32 wnioski złożone przez uczestników projektu były poprawne.
Od dnia 18.10.2016r. do dnia 24.10.2016r. planowane jest podpisanie umów o przyznanie wsparcia finansowego, pomostowego.

 

Data aktualizacji 14.10.2016

Szanowni Państwo !

Poniżej przedstawiamy 

Wzór rozliczenia wsparcia finansowego

Wzór rozliczenia wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej

 

Data aktualizacji 29.09.2016

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wpłynięciem wniosków o ponowne rozpatrzenie biznes planu o numerze 28/SR/2016 biznesplan ten uzyskuje  średnio 65,6 pkt z oceny i zostaje umieszczony na liście rezerwowej. Pozostałe listy biznes planów rekomendowanych i nierekomendowanych do uzyskania wsparcia nie ulegają zmianie.

LISTA OSTATECZNA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Środki finansowe na założenie własnej firmy przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych.

Kompletny i poprawnie wypełniony Wniosek o przyznanie środków finansowych oraz Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu „Siła rozwoju!” Kielce ul. Sandomierska 89 do dnia 20.10.2016 r

 

Do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego uczestnik projektu musi załączyć następujące dokumenty:

 • kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • kopię nadania numeru REGON,
 • kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,
 • kopię dokumentu nadania numeru NIP,
 • zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,
 • oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik nr 7).

W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

 

Data aktualizacji 23.09.2016

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny biznesplanów oraz Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach projektu „Siła rozwoju!

Lista - ocena biznesplanów

 

Data aktualizacji 05.09.2016

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od dnia 12.09.2016 do dnia 16.09.2016 do godz. 16:00 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy Załącznik nr 1 Wzór biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy

Wraz z biznesplanem prosimy o złożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Formularza deminimis

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane , z czytelnymi, odręcznymi  podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji

 

Data aktualizacji 08.08.2016

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Siła rozwoju”  na ścieżkę nr 2 (z dotacjami na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i wsparciem pomostowym)

Lista osób zakwalifikowanych

 

Data aktualizacji 05.08.2016

Szanowni Państwo!

Z powodu dużej liczby zgłoszonych  formularzy rekrutacyjnych osób ubiegających się dotację na rozpoczęcie  własnej działalności gospodarczej przesuwamy termin podania wyników rekrutacji.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do 08.08.2016r. do godziny 16.00

 

Data aktualizacji 15.07.2016

Informujemy, iż wydłużyliśmy termin rekrutacji uczestników projektu zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej do dnia 21.07.2016r. (czwartek) do godziny 16.00

W szczególności zapraszamy kobiety i osoby niepełnosprawne do skorzystania z usług w naszym  projekcie.

 

Data aktualizacji 13.07.2016

Informujemy, iż dostaliśmy zgodę na rozszerzenie grupy docelowej projektu. Do projektu mogą także przystąpić osoby spełniające warunki przynależności grupy docelowej mieszkające w Kielcach.

 

Data aktualizacji 21.06.2016

Szanowni państwo, 

od wtorku 21 czerwca 2016 rozpoczynamy przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do projektu. Osoby poniżej 30 roku życia spełniające warunki rekrutacyjne zainteresowane założeniem działalności gospodarczej i pozyskaniem dotacji, spełniające wymagania formalne zapraszamy do składania dokumentów. Wymagane dokumenty to załączniki do regulaminu rekrutacji:

- załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny
- załącznik nr 2 deklaracja uczestnictwa
- załącznik nr 3 zgoda na przetwarzanie danych
- załącznik nr 4 status na rynku pracy
- kserokopia dowodu osobistego

oraz dodatkowo osoby zarejestrowane w urzędzie pracy zaświadczenie z urzędu pracy
osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności kserokopię dokumentu orzekającego niepełnosprawność.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce Do pobrania.

Rekrutacja będzie prowadzona w dnia 21.06.2016r. do dnia 15.07.2016r. w godzinach 8.00-16.00.

 

Data aktualizacji 07.06.2016

Informujemy, iż w dniach 21.06.2016r. – 15.07.2016r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce Do pobrania.

Zapraszamy wszystkie osoby spełniające wymogi rekrutacyjne.

 

Data aktualizacji 10.05.2016

Szanowni Państwo,
od 02.05.2016 firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację nowego projektu pt. "Siła rozwoju". W ramach projektu zapewnione będzie bezpłatne wsparcie szkoleniowo doradcze, płatne staże oraz
możliwość zdobycia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 19 600 PLN. Również w ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia: 

- Spawacz MAG/MIG/TIG
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
- Monter rusztowań
- Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych
- Monter instalacji gazowych i sanitarnych z uprawnieniami SEP

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów 500 026 613, 509 897 754 lub osobiście w siedzibie Biura projektu pod adresem Ul. Sandomierska 89
25-318 Kielce. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa!

Script logo