Archiwum

Dokumenty rekrutacyjne na I ścieżkę (min. szkolenia zawodowe i staże)
1. Formularz rekrutacyjny
2. Deklaracja uczestnictwa
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4. Status na rynku pracy
5. Ankieta na temat potrzeb osób niepełnosprawnych

Komplet dokumentów do pobrania - ścieżka I

Dokumenty rekrutacyjne  na II ścieżkę (założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej)

Aby zgłosić się do projektu w celu uzyskania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej  należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie rekrutacji. Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony jest w dniach 21.06.2016r. – 15.07. 2016r. w godz. 8:00-16:00.

UWAGA! Dokumenty rekrutacyjne można również składać drogą pocztową/kurierem – decyduje data wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji - część I:

1.    Formularz rekrutacyjny
2.    Deklaracja uczestnictwa
3.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4.    Status na rynku pracy
5.    Karta oceny formularza rekrutacyjnego – do wglądu
6.    Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych – do wglądu
7.    Regulamin rekrutacji – do wglądu

Komplet dokumentów do pobrania - część I

 

Warunki przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na założenie własnej firmy określa - część II:

1.    Wzór biznesplanu na okres dwóch lat prowadzenia działalności firmy
2.    Karta oceny Biznesplanu
3.    Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
4.    Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
5.    Umowa przyznanie środków finansowych
6.    Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego
7.    Oświadczenie o otrzymaniu –nieotrzymaniu wsparcia de minimis
8.    Oświadczenie o niekorzystaniu z tych samych źródeł
9.    Harmonogram rzeczowo-finansowego
10.    Regulamin przyznawania środków finansowych – do wglądu

Komplet dokumentów do pobrania - część II

 

Script logo