Rekrutacja

Rekrutacja osób na ścieżkę nr 1 (ze szkoleniem zawodowym i stażem)
1. Rekrutacja będzie otwarta i odbędzie się zgodnie z zasadą poszanowania równych szans, w okresie V-IX 2016r. w biurze projektu w Kielcach

2. Formą zgłoszenia będą:
•    Dokumenty aplikacyjne tj. formularz zgłoszeniowy, podpisany regulamin uczestnictwa, oświadczenie o statusie na rynku pracy, zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej, w przypadku osób z niepełnosprawnościami xero orzeczenia o niepełnosprawności  (w rozumieniu  ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub xero orzeczenia lub innego dokumentu o którym mowa w ustawie z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego) , oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście oraz drogą pocztową  na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce przez cały okres rekrutacji. Wnioskodawca będzie na bieżąco weryfikował poprawność dokumentów oraz kwalifikowalność kandydatów.

3. Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryteria formalne:
•    miejsce zamieszkania powiaty: ostrowiecki, opatowski, starachowicki, skarżyski, kielecki, konecki, miasto Kielce
•    osoby w wieku 15-29 lat
•    przynależność do kategorii młodzieży NEET, tzn. osoby które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu tj. spełniają łącznie trzy poniższe warunki:
- Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
- Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),
- Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

4. Kandydaci w pierwszej kolejności będą wyłaniani według kryteriów:
•    kobiety - 40 pkt
•    osoby bierne zawodowo – 20 pkt
•    osoby długotrwale bezrobotne – 15 pkt
•    osoby w wieku 15-24 lata– 10 pkt
•    osoby z niepełnosprawnościami – 10 pkt
•    osoby o niskich kwalifikacjach  - 5 pkt

5 . II ETAP rekrutacji
•    badanie motywacji Uczestników projektu do podjęcia udziału w projekcie (punktacja od 0 do 10 punktów)

6. Na podstawie sumy punktów zostanie stworzona ostateczna liczba Uczestników projektu - 36 osób uwzględniająca podział na płeć.


Rekrutacja osób na ścięzkę nr 2 (z dotacjami na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i wsparciem pomostowym)

ETAP I – ocena formalna złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
Podczas tego etapu dokumenty rekrutacyjne poddane zostaną sprawdzeniu ich pod względem kompletności. Oceniona zostanie również kwalifikowalność potencjalnego uczestnika do projektu pod względem spełnienia warunków uczestnictwa tj.:
- zamieszkiwanie terenu powiatów: kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, skarżyskiego
- status tzw. młodzieży NEET : osoby w wieku 15-29 lat, która aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:
1.    Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
2.    Nie kształcą się (w trybie dziennym),
3.    Nie szkolą się.
- osoba nie zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadząca działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu *

Kryteria preferowane:

•    kobiety -40 pkt
•    osoby bierne zawodowo – 20 pkt
•    osoby długotrwale bezrobotne – 15 pkt
•    osoby w wieku 15-24 lata– 10 pkt
•    osoby z niepełnosprawnościami – 10 pkt
•    osoby o niskich kwalifikacjach  - 5 pkt

ETAP II. Ocena merytoryczna pomysłu na działalność gospodarczą:

1.    Opis planowanej przez Kandydata działalności gospodarczej – 60 punktów
2.    Kwalifikacje, doświadczenie i przygotowanie Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej- 30 punktów

ETAP III Predyspozycje Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej-10 punktów

 

Po przeprowadzeniu wszystkich etapów rekrutacji zostanie sporządzony protokół rekrutacji wraz z listą podstawową osób zakwalifikowanych do projektu oraz listą rezerwową z podziałem na płeć.

* Ponadto beneficjentami pomocy (uczestnikami projektu) nie mogą być:
a.    osoby zatrudnione u Beneficjenta lub w Instytucji Pośredniczącej,
b.    osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
c.    osoby, które były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu,
d.    osoby, które były udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych prawa handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa handlowego, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych,
e.    osoby, które były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkowstwa,
f.    osoby, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowym otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomoc.
g.     Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w art. ust. 2 lit. c id ust. 3 lit. d oraz ust.4 i 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).
h.    osoby, które planują wykorzystanie przewidzianej w projekcie pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów zgodnie z art. 3 ust 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

Script logo