Uczestnicy

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia oferowanego w ramach projektu i spełniających poniższe kryteria:
1.    Przynależność do kategorii młodzieży NEET, tj. spełnianie łącznie poniższych trzech warunków:
- Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
- Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnym w trybie dziennym),
- Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
2.    Wiek: od 15 – 29 r.ż.
3.    Zamieszkanie na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w powiatach: kieleckim, koneckim, opatowskim, skarżyskim, starachowickim, ostrowieckim, mieście Kielce.
W szczególności zapraszamy: kobiety, osoby bierne zawodowo, osoby w wieku 15-24 lata, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach *

*osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.
ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.

4.    Osoby chcące uczestniczyć w projekcie w ścieżce nr 2 (z dotacjami na rozpoczęcie własnej działalności i wsparciem pomostowym) dodatkowo muszą spełnić wymagania opisane w zakładce REKRUTACJA

Script logo